Tomb Raider 1 Návod (6)

22. března 2012 v 16:59 | Váš Axalarad
13) NATLAS MINES (Pickups-29, Kills-3, Secrets-3)

Tuto úroveň Lara začínala plaváním pod vodou, ve staré opuštěné šachtě.
Plavala kupředu a hned jak to šlo, se vynořila na hladinu. Vlevo, v částečně
zatopené jeskyni staré opuštěné šachty, viděla na bližším břehu navršené
dřevěné bedny, proti sobě zakotvený člun, vlevo od něho další část břehu
s dlouhou dřevěnou bednou a napravo vytékal z pod stropu jeskyně vodopád. Opět
se ponořila a podplavala vodopád vpravo. Vynořila se za ním a vylezla do
skryté štoly. Šla až do místa kde se rozšiřovala doleva, kde našla a přehodila
páku. Tím si otevřela dřevěná dvířka v jiné štole, kam se hned vydala. Vrátila
se k vodopádu, skočila do vody a plavala ke břehu za zakotveným člunem.
Tunelem ve skále prošla do sousední jeskyně, kde našla za hromadou kamení
dřevěnou bednu, kterou jednou povytáhla k sobě. Přelezla ji a vešla do odkryté
štoly, prošla již otevřenými dřevěnými dvířky a na konci přehodila páku. Tím
si otevřela další dřevěná dvířka v horní štole za vodopádem. Vrátila se tedy
k vodě. Opět podplavala do štoly za vodopád a tou pokračovala až do místa, kde
musela přeskočit její propadlou část.

S rozběhem přeskočila šikmo vlevo k červeno-bílé překážce. Postupovala dál až
do obrovské jeskyně s prosklenou budovou strojovny vlevo. Na jeřábu pod
stropem jeskyně viděla zavěšenou obytnou buňku. Pod ní na zemi našla lékárnu
a sebrala ji. Zúženým tunelem po pravé straně proběhla do sousední jeskyně,
kde stály dvě obytné buňky a kolejemi, co ústily do protější skály. Dřevěnou
bednu vpravo od vchodu přesunula k pravé buňce tak, aby stála pod otvorem ve
stropě jeskyně, který byl špatně viditelný, ale objevit se dal. Pak vylezla na
bednu, s rozběhem přeskočila na střechu pravé buňky a v jejím rohu se propadla
nestabilním stropem dovnitř. Objevila ústí další skryté štoly, tou postupovala
stále nahoru a v jejím nejvyšším bodě našla ve výklenku vpravo další páku.
Jejím přehozením přemístila zakotvený člun pod vodopádem do nové pozice.
Doběhla až na konec štoly, opatrně sjela na nižší plošinku, rukama se pověsila
za její okraj a spustila se dolů na přistavenou bednu. Teď přešla po kolejích
k dřevěným vrátkům, která se sama otevřela a Lara vešla do štoly. Místy
propadlé koleje jsou opatřené červeno-bílými překážkami. Napravo se pak
svažovala šikmá rampa, s nastraženým žhavým balvanem. (Velmi brzy zjistila, že
v případě neúspěšného pokusu se lze vrátit právě po zmiňované rampě zpátky
před vrátka.) Štolu protínala další kolmá štola, kterou se po překonání první
překážky převalil žhavý balvan. Aby se dostala k první ze tří pojistek, které
musela najít, provedla přesně toto : Vylezla na okraj kolejí, těsně za jejich
první propadlou částí (od vrátek). Pak bez ohledu na to, co se děje okolo
(zvuky nevyjímaje), rozběhla se kupředu, po dvou krocích přeskočila překážku,
následovaly další dva kroky rozběhu, přeskočila druhou překážku (to už se
snižovala rampa vpravo), opět dva kroky rozběhu a následoval skok šikmo vpravo
tak, aby dopadla na šikmou rampu, po které běžela až na její konec, kde
zabočila do štoly doprava. To vše musela provézt plynule a bez jediného
zaváhání. Jinak by byla buďto zabita žhavou koulí valící se po rampě zezadu,
nebo by koule zavalila jediný vstup do pravé štoly, případně sama mohla
spadnou do lávy na dně propasti. Ve štole, do které se takto složitě dostala
našla a sebrala první červeno-bílo-modrou pojistku "Fuse" !

Štolou pak pokračovala rovně, doleva nahoru, až vešla do další, širší štoly,
ze které uskočila rychle zpátky. Počkala, až se převalí další žhavý balvan,
pak se nalevo od něho protáhla do širší štoly, kterou postupovala při její
levé straně do svahu. Další žhavý balvan jí minul zprava. Otvorem v zemi na
konci štoly seskočila dolů a dala se směrem k žhavé kouli. Jakmile přešla přes
koleje, otočila se doprava a vytáhla se na šikmou rampu vpravo. Po té běžela
nahoru, na konci zahnula doleva, pak ještě dvakrát doprava a na konci štoly
objevila další díru v zemi. Tou seskočila na šikminu, po které sjela do
jeskyně, odkud se vydala pro první pojistku. Nyní přes jeskyni s prosklenou
strojovnou běžela až k červeno-bíle pruhované překážce. Přeskočila přes ni
v přímém směru, dopadla do vody, vynořila se a vylezla na prostřední část
člunu. Z toho s rozběhem přeskočila na protější břeh. Přes dřevěné bedny
přelezla do skladiště s mnoha kovovými bednami s nápisem "NATLAS".

V zadní části skladiště nejprve sebrala v tmavém výklenku vlevo náboje do
Magnumů. Sem přesunula druhou bednu po pravé ruce. Z prostoru za odstraněnou
bednou vytáhla další bednu, tu odsunula na bok a na konci odkryté chodby
přehodila další páku. Tím nastartovala důlní razící stroj, který vycouval
z ústí štoly, čímž do ní uvolnil přístup. Ze skladiště se Lara vrátila k vodě,
přeplavala doleva, vylezla na břeh a přeběhla do jeskyně s razícím strojem.
V uvolněné štole nadvakrát protlačila další kovovou bednu do sousední
jeskyňky. Vylezla na ni a vytáhla se do protější chodbičky nad strop jeskyně.
Tady nejdříve sebrala náboje do UZI samopalů a pak přehodila páku na konci.
Tím si otevřela další dřevěná vrátka ve štole s pásovým dopravníkem. Nyní
sestoupila na zem do jeskyňky. Pokračovala stále kupředu a v místě, kde se
štola rozšířila do prostorné jeskyně se sloupy, našla za krátkým svahem ležet
na zemi druhou červeno-bílo-modrou pojistku "Fuse".

Tu bleskově sebrala a co nejrychleji běžela stejnou cestou, jako se dostala
sem pryč dřív, než byla napadena střelcem, který jeskyni hlídal. Doběhla až do
jeskyně s vodopádem, opět ji přeplavala a štolou za ním se dostala až do známé
jeskyně s prosklenou strojovnou. V sousední jeskyni s dvěma buňkami našla
v levé skále další štolu. Touto různě se klikatící cestou se dostala až do
místa, kam v otvoru u země ústil pásový dopravník. Odbočila do štoly vlevo,
v její rozšířené části za dvířky přehozením páky dopravník spustila. Vrátila
se k místu kam ústil a tady už ležela třetí, poslední červeno-bílo-modrá
pojistka "Fuse". Sebrala ji a vrátila se do jeskyně s prosklenou strojovnou.
Vešla dovnitř budovy, nejdříve sebrala z podlahy náboje do Magnumů a pak
konečně vložila do míst pro ně určených všechny tři pojistky. Jeřáb spustil
zavěšenou buňku na zem a Lara si rozbitými dveřmi vešla dovnitř pro pistole,
ležící na zemi. Pak na tuto buňku vylezla a s rozběhem přeskočila do štoly
v protější skále za ní. Ve štole po pár krocích objevila vpravo nahoře otvor,
kterým se vytáhla do hořejší štoly a prošla dvířky. Ta se sama otevřela a hned
zase zavřela. Za šikminou dole viděla dřevený poklop - past s lávou na dně
díry pod ním ! Sjela po šikmině jen kousek, odrazila se k protější šikmině
a zase zpět. Když se poklop zavřel, Lara si na něj stoupla a vytáhla se do
levého horního otvoru, kde v prostoru za ním sebrala lékárnu, náboje do UZI
samopalů. [Sekret 1]

Pákou na stěně si otevřela ústupovou cestu (vrátka). Pak se přes dřevěný
poklop vrátila do spodní štoly, kterou pokračovala kupředu, až sestoupila na
podestu jeskyně s vodopádem. Přeplavala k pravému břehu, proběhla jeskyní
okolo odstaveného důlního stroje do štoly za ním, pokračovala až do jeskyně se
sloupy, kde sebrala druhou pojistku. Tady podstoupila tvrdý střelecký souboj
s členem ochranky. Při boji se pohybovala tak, aby nespadla do zrádných jam
s lávou na dně. Jakmile střelce zabila, sebrala mu jeho zbraně - pistole
"Magnum". Nyní po okraji propasti s lávou na dně šla doprava a v jednom místě
zahlédla dole hnědou plošinku, vyčnívající nad lávu. Rukama se pověsila za
okraj propasti a na tuto plošinku seskočila. Otočila se doprava a s rozběhem
přeskočila podél skal (měla je po levé ruce) na vzdálený nižší hnědý skalní
výstupek. Tady se otočila doleva, zachytila se praskliny ve skále, kterou
přeručkovala doleva nad další plošinku, kde našla lékárničku, kvůli které
celou anabázi absolvovala. Nyní stejnou prasklinou přeručkovala zpátky na
výstupek, přešla okolo rohu skály, kde objevila další prasklinu. Tou
přeručkovala opět doprava na další hnědý výstupek. Z nejvyššího bodu (těsně
u skály vlevo) pak přeskočila k protější skále, kde se zachytila další
praskliny. (Pokud by se zachytila okraje skály nad prasklinou, pustila by se
okraje a ihned by se zachytila praskliny pod ním.) Tou pak přeručkovala
doprava, kde seskočila v ústí další štoly. Tou pokračovala až k šikmině, sjela
dolů, zahnula doprava, až vyšla na dně propasti u žhavé lávy.

Lara z břehu vlevo, opatrně (aby se nepraštila do hlavy a nespadla do lávy)
přeskočila na plošinku uprostřed lávy. Přešla na její levý okraj a s rozběhem
přeskočila na pravý ze dvou sloupů nad lávou před sebou. Z toho opět
s rozběhem přeskočila na sloup asi uprostřed jeskyně. Otočila se doprava
a s rozběhem přeskočila do štoly, kterou viděla v protější skále. Doběhla
k dřevěné bedně na konci a rychle ji zatlačila do prostoru za ní dřív, než
byla zabita žhavým balvanem, valícím se ze štoly vlevo. Bednu pak odsunula
doprava a odkrytým otvorem ve stropě vylezla do horní štoly. Tou postupovala
kupředu, na konci seskočila na kolejiště spodní štoly. Vydala směrem k žhavému
balvanu, když po pár krocích našla ležet v kolejišti náboje do UZI samopalů,
lékárnu a brokovnici. Teď už se mohla vrátit do míst, kudy sem seskočila,
vytáhla se (vpravo) do horní štoly, běžela až k díře v zemi, kterou přeskočila
do jeskyňky za ní, kde ještě našla další lékárnu a náboje do UZI samopalů.
[Sekret 2]

V pravém rohu tohoto prostoru objevila za šikminkou díru v zemi, kterou
seskočila do štoly za žhavou koulí. Z jejího okraje pak přeskočila s rozběhem
na protější sloup vyčnívající z lávy. Otočila se doprava, s rozběhem
přeskočila na ten pravý ze dvou sloupů před sebou a z toho na další samostatně
čnící sloup. Z něj pak na ten levý ze dvou sloupů, ze kterého už sestoupila
dolů na zem. Průchodem se dostala k šikmině, po které pozadu sjela dolů,
zachytila se okraje a seskočila na spodní plošinku. Z jejího opačného okraje
přeskočila přes lávu k protější skále, zachytila se jejího okraje a vytáhla se
nahoru. Štolou se došla až do jeskyně s uskladněnými bednami "TNT". Zadní
z těch, kde jsou jen dvě, přesunula do sousední jeskyně, pod otvor v její levé
stěně. Přes bednu pak do otvoru vylezla, štolou pokračovala až k další
propasti. Tu s rozběhem přeskočila šikmo vlevo na hnědou šikminu. Počkala si,
až se převalí další žhavý balvan z protější štoly. Pak opět s rozběhem
přeskočila do štoly, tou prošla až do jeskyně s propastí a lávou na jejím dně.
Po chodníku podél skal vpravo vyběhla nahoru k páce. Jejím přehozením odpálila
nálož TNT v bedně, kterou předtím přemístila. Sebrala náboje do Magnumů ležící
na zemi před pákou, seběhla po chodníku podél skal do štoly a podobným
způsobem jako předtím překonala propast s lávou na dně. Seskočila do jeskyně,
kde po výbuchu zbyly z bedny jen trosky, ale vlevo výbuch uvolnil průlez přes
hromadu kamení pod stropem jeskyně.

Přelezla přes hromadu kamení, na druhé straně sjela Lara po šikmině, zabočila
doprava a vyšla v obrovské vybetonované jeskyni se sloupy. Vzápětí byla
napadena střelcem, který se pohyboval na skateboardu. Po tvrdém boji
zlikvidovala i jeho a sebrala mu jeho zbraně - samopaly UZI ! Nyní propátrala
celý prostor a posbírala na betonové podlaze ležící troje náboje do UZI
samopalů. Přitom si všimla, že v jednom z otvorů je místo lávy voda. Skočila
tedy do vody, potopila se a jakmile se otevřela dřevěná vrátka, v zatopené
místnosti za nimi posbírala lékárničku, lékárnu a další náboje do UZI
samopalů. [Sekret 3]

Vyplavala vrátky z místnosti, ihned za nimi se vynořila a v tmavém koutě našla
východ, kudy se přes výstupky vrátila do jeskyně se sloupy. Doběhla
doprostřed, zabočila doleva a vešla do další širší štoly. Tou postupovala
jejím prostředkem nahoru. Když se proti ní začal valit žhavý balvan, uskočila
saltem doprava. Pokračovala kupředu a dalšímu balvanu se vyhnula saltem
doleva. Opět šla kupředu a poslednímu balvanu se vyhnula saltem doprava. Těsně
před vrcholem stoupání počkala, dokud se nepřevalil další žhavý balvan z levé
štoly, kterou pak doběhla až na její konec. Otvorem vlevo nahoře se vytáhla do
horní úzké, ale hodně vysoké jeskyně. Tady se vytáhla na nejnižší výstupek,
z něho přeskočila na další vyšší, otočila se a přeskočila k dalšímu a vytáhla
se nahoru. Otočila se doleva a stejným způsobem se dostala na další vyšší
převis, ze kterého se už vytáhla otvorem ve stropě, do místnosti vpravo. Tady
našla tmavší kvádr, který nadvakrát protlačila do sousední místnosti. Přešla
doprava a vylezla doleva nahoru do hořejší místnosti. Tady naopak tmavší blok
vytáhla ze stěny ven a odsunula ho na stranu. Přešla do další místnosti
a otvorem v podlaze proti zlatým dveřím seskočila dolů. V další místnosti pak
nalezený tmavší kvádr jedenkrát povytáhla ze stěny ven. Vrátila se do horní
místnosti, tou přeběhla k dalšímu otvoru v podlaze, kterým seskočila do spodní
místnosti. Tady nyní mohla ještě jednou posunout tmavší kvádr stojící v rohu.
V uvolněném prostoru za ním pak našla a přehodila páku, která otevřela zlaté
dveře v horní místnosti. Vylezla tedy nahoru, na konci chodby za zlatými
dveřmi sestoupila po schodišti dolů a jednou zatlačila na hnědý kvádr.
V uvolněném prostoru našla ve druhém výklenku vlevo další páku. Přehozením si
otevřela další zlaté dveře, které již vedly do obrovské jeskyně s pyramidou.
Po schodech se vrátila nahoru, proběhla místností do vedlejší vpravo, tady
vlevo od hnědého kvádru proskočila otvorem v podlaze do spodní místnosti, kde
už našla naposledy otevřené zlaté dveře. Těmi prošla do obrovské jeskyně se
žlutými stavbami po stranách. Ihned byla napadena dalším střelcem. Jakmile ho
Lara zlikvidovala, sebrala mu jeho brokovnici (i když už jednu našla ve
štole). Doběhla k zlaté pyramidě a vylezla na nástavbu nad zamčeným vchodem.
Po její levé straně objevila záseky, po kterých vyskákala až na nejvyšší
z nich. S rozběhem přeskočila co nejblíže k levé skále a po hladkém povrchu
pyramidy sjela do spodního záseku, kam ústila další štola. Na jejím konci si
přehozením páky otevřela dveře do pravé, ze dvou žlutých staveb, na opačném
konci jeskyně. Vyběhla ven, sjela po pyramidě dolů, doběhla do stavby, kde
nejdříve sebrala další náboje do UZI samopalů, lékárnu a vpravo za rohem zlatý
klíč k bráně pyramidy "Pyramid Key". Tím si pak odemkla zámek vlevo od vrat
a těmi, jakmile se otevřely, proběhla dál.

Nyní byla svědkem, jak blondýnka " Natla" umístila uloupený Scion do
zvláštního otočného mechanizmu. Následoval výbuch.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama