Tomb Raider 1 Návod (3)

22. března 2012 v 16:54 | Váš Axalarad
7) PALACE MIDAS (Pickups-22, Kills-43, Secrets-3)

Lara dokončila plavání a vpravo od mříží vylezla z vody. Šla rovně tunelem ke
dvěma sloupům a zabila dvě gorily, které na ni zaútočily. Přeběhla přes
místnost, prošla vchodem vlevo a v jeskyni s chrámem v průčelí zastřelila
další dvě gorily. Vyšla po schodech ke dveřím, které se automaticky otevřely.
Před nimi sebrala na zemi lékárnu, prošla dveřmi a na konci tunelu přehodila
páku, která otevřela mřížovou branku do zahrady. Vrátila se před chrám, došla
až ke zdi průchodu a couvla zpátky na schodiště, kde si počkala na další tři
gorily, které zlikvidovala. Nyní se mohla vrátit k bazénu a odbočit doleva,
kde za rohem vpravo zastřelila krokodýla. Proběhla širokou chodbou na konec
a u schodiště se dala doprava spodní chodbičkou, kterou se dostala na
prostranství před vysokou stavbou s výklenky a římsami nahoře. Odbočila
doprava a na konci doleva za roh stavby, kde po zlikvidování gorily našla
dvoje náboje do Magnum pistolí. Vyšla zpátky před stavbu, šla stále rovně až
k předposlednímu výklenku vpravo, ve kterém zastřelila dva lvy. Došla až na
konec prostranství, otočila se doprava a postřílela čtyři netopýry. Nyní si do
druhého výklenku vlevo došla pro lékárničku. Tím prozatím skončila v této
části a vrátila se ke schodišti, po kterém vystoupala nahoru. Širokým tunelem
vyšla do obrovské haly, kde nejdříve postřílela tři gorily. Nyní se již mohla
porozhlédnout. Proti vchodu viděla stavbu, různě rozmístěné kamenné sloupy po
hale, v okolních zdech čtvery zavřené dveře. Nad každými byly vyryty symboly
"W" a "U", které, jak zjistila později určovaly polohu pěti pák ("W"
nahoře ; "U" dole), aby se otevřely. Nad jedněmi z nich byl první znak zleva
poškozen, ale i ten se později Laře povedlo správně uhodnout. Přes obrovskou
halu přeběhla šikmo doprava, kde vylezla na bílý kvádr u stěny, udělala čelem
vzad a přeskočila s rozběhem k protějšímu sloupu, na který se vytáhla. Z něj
opět s rozběhem, na nejbližší sloup šikmo doprava. Tady se otočila doleva
a z okraje sloupu přeskočila k první římse u zdi, kam se vytáhla, otočila se
doprava a došla až na kraj římsy. S rozběhem přeskočila k druhé, protější
římse, vytáhla se na ni a sebrala si zde lékárničku a náboje do Magnumů.
S tímto úlovkem se vrátila na první římsu, stoupla si zády až ke stěně před
sloup a z místa na něj přeskočila. Otočila se doleva, rozběhla se a přeskočila
na nejbližší sloup. Otočila se doprava, s rozběhem přeskočila k dalšímu
sloupu, vytáhla se nahoru a otočila se opět doprava k dalšímu sloupu.
S rozběhem na něj přeskočila, opět s rozběhem přeskočila k poslednímu sloupu
a vytáhla se nahoru. Otočila se doprava a s rozběhem skočila na stavbu, která
měla v levé stěně zasazených pět pák, které byly všechny v horní poloze. Podle
vytesaných nápisů nade dveřmi přehazovala páky v různých kombinacích, čímž
otvírala jednotlivé dveře, do prostor za nimi se pak vydávala plnit jednotlivé
úkoly tak, aby našla a sebrala tři olověné cihly.

Začala tedy takto:

1) Přehodila první páku zleva dolů ( U W W W W ). V díře za zády sestoupila po
schodech až dolů, přehozením páky u mříží si je otevřela a vyšla před stavbu.
Běžela kolem ní doleva, kde našla první otevřené dveře. V dlouhé, částečně
zatopené místnosti nejdříve ve vodě zlikvidovala tři krysy. V této místnosti
musela přeskákat po sloupech s ohni, (na určitý časový interval se ohně
vypnuly tím, že překročila tmavou čáru před prvním z nich) dostat se až dozadu
na podestu, a ve výklenku sebrat první olověnou cihlu. Časový interval, kdy
byly ohně vypnuty byl krátký, takže si poradila tak, že na sloupu těsně
u podesty se pověsila rukama za jeho okraj (čelem k podestě), přeručkovala
doleva, na rohu se vytáhla nahoru, rychle se otočila doprava a znovu se
pověsila za ruce. Nyní již okolo plamenů přeručkovala doleva, kde se mimo
jejich dosah vytáhla nahoru a bez nebezpečí si došla do výklenku pro první
olověnou cihlu "Lead Bar". Z podesty skočila do vody, přeplavala k plošince
vlevo u stěny a vylezla nahoru. Vyšla z místnosti, cestou zastřelila gorilu
a otevřenou brankou se vrátila k pákám.

2) Nyní první páku zleva vrátila do původní polohy, pak přehodila prostřední
páku a hned tu vedle vpravo dolů ( W W U U W ). Po schodech uprostřed stavby
sestoupila dolů, vyšla ven, běžela okolo stavby doleva a vpravo od prvních
dveří našla otevřené druhé dveře (poškozené prvním písmeno v nápisu nad nimi).
Přeběhla vysokou místnost se sloupem uprostřed do protějšího průchodu.
Sestoupila po schodech doprava do spodní místnosti, kde vytáhla ze zdi dřevěný
blok. To způsobilo otřes v horní místnosti se sloupem. Nyní vyběhla po
schodech nahoru a po dalších schodech naproti prvním, vystoupila až do horního
výklenku, odkud z místa přeskočila šikmo doprava na plošinu u písečného náspu.
Otočila se doprava, přešla na konec plošiny a opět z místa přeskočila na
tmavší šikminu na náspu. Otočila se doleva a s rozběhem přeskočila na vrchol
zlomeného sloupu. Otočila se šikmo doprava a s rozběhem přeskočila na další
tmavší šikminu na svahu a z jejího levého okraje pak z místa na násep u zdi.
Odtud se skokem z místa dostala do průchodu ve zdi. Z místnůstky za ním
vylezla jedinou cestou po výstupcích nahoru a vyšla na okraj kamenného převisu
před vodu. Postřílela dvě gorily, které běhaly po obvodové zdi, stejně tak dva
netopýry. Přeskočila s rozběhem na obvodovou zeď vodojemu a kousek si v něm
zaplavala, aby přilákala prvního krokodýla, vylezla před ním na zeď
a zastřelila ho. To samé opakovala ještě jednou. Když byli oba krokodýli
mrtví, úzkým kanálem plavala ke skále, podplavala jeho zatopenou částí do
sousední jeskyně, kde vylezla vpravo na břeh. Otočila se doleva a v rohu
vylezla na skály nad vodou. Přešla po nich k první šikmině a podél skal
z místa přeskočila na další šikminu, kousek po ní popojela a (při stisknuté
klávese [CTRL]) přeskočila přes vrchol další šikminy, po které sjela dolů.
Podél skal šla doleva a po další šikmině sjela do místa, kde sebrala
lékárničku a náboje do Magnum. [Sekret 1]

Skočila do vody, proplavala zatopenou částí úzkého kanálu a vylezla doleva na
obvodovou zeď. Otočila se doprava a doběhla až na roh této zdi udělala čelem
vzad a pověsila se rukama za její okraj. Seskočila dolů, kde ve skalním
výklenku sebrala lékárničku, náboje do UZI a do pistolí. [Sekret 2]

Vytáhla poslední jmenované zbraně, postavila se zády ke skále tak, aby mohla
přeskočit přes ostrou skalku před sebou a hned po dopadu zastřelila za ní
čekající gorilu. V této vysoké místnosti s výklenky po stranách, našla
v druhém zprava lékárničku. Vrátila se do prvního volného výklenku vpravo,
odkud přeskočila šikmo doleva na římsu této stavby. Ve druhém výklenku zleva
zastřelila další gorilu a pokračovala po římse kupředu. Z posledního výklenku
vyběhla další gorila, takže zabila i ji. V předposledním výklenku si stoupla
na kraj římsy, čelem k protějším skalám a v rozšířené trhlině nad dolním
průchodem, spatřila ležet lékárnu. S rozběhem přeskočila přes volný prostor,
zachytila se trhliny a vytáhla se nahoru k lékárně, kterou pak sebrala. Znovu
se rukama pověsila za okraj trhliny a ručkovala doleva, až na její konec. Tam
seskočila na skalní plošinku pod nohama, rychle se otočila, vytáhla zbraně
a zastřelila dva netopýry, přilétající z průchodu za stavbou. Potom tam sama
s rozběhem přeskočila. Pokračovala šikmými chodbičkami nahoru až do míst, kde
musela projít jeskyní s nestabilní podlahou. Tu přeběhla jen do výklenku
vpravo, kde sebrala lékárnu a zbývající část podlahy přeskočila. Vešla do
průchodu, sjela dlouhou šikmou chodbou, rukama se chytla plošinky na konci
a seskočila do spodní jeskyně. Po skalkách sestoupila dolů a průchodem se
dostala na ochoz pod stropem místnosti s bazénem. Postupovala podél zdi
a jakmile proti ní vyběhl lev, hned ho zlikvidovala. Nyní se po ochozu dostala
až do další jeskyně a průchodem vlevo vystoupila na hlavu sloupu pod stropem
známé místnosti, kde už jednou byla. Otočila se doprava, s rozběhem přeskočila
na protější sloup a v jeskyni napravo došla až k vodě. Skočila do ní a rychle
vylezla zpátky na břeh. Tím přilákala krokodýla, kterého pak zastřelila. Nyní
už mohla proplavat zatopeným tunelem do další části této jeskyně, ve které
vylezla do průchodu, odkud zastřelila dva netopýry. Pak přeskočila na střechu
chrámu, kde na její druhé straně našla druhou olověnou cihlu "Lead Bar". Nyní
došla k okraji střechy, odkud zastřelila dva lvy, kteří běhali dole před
chrámem. Na nejnižším bodu střechy se pověsila za ruce a seskočila na zem.
Známou cestou průchodem, přes místnost se sloupy, u bazénu doleva, okolo
mrtvého krokodýla, po schodech nahoru a přes halu se vrátila k pěti pákám.

3) Přehodila první páku vpravo a druhou páku zprava vrátila do původní polohy
( W W U W U ). Sestoupila po schodech zabočila doleva a za sloupy opět doleva
a už viděla otrávené trny v místnosti za právě otevřenými dveřmi. Opatrně
prošla mezi bodáky do průchodu v pravé zdi, pod šikminou nadvakrát vytáhla
šedý kvádr ze zdi a ve výklenku za ním přehodila páku. Tím si vysunula sloupy
v místnosti s trny. Přes šikminu se dostala ke schodům, po nich vystoupala do
horní chodby a na konci přeskočila z místa na nejbližší sloup. Otočila se
doprava a s rozběhem přeskočila podél zdi k protějšímu sloupu, na který se pak
vytáhla. Opět s rozběhem přeskočila na další, otočila se doleva a s rozběhem
přeskočila na další až konečně opět s rozběhem přeskočila na poslední sloup
před výklenkem ve zdi. Přešla na protější okraj a z místa přeskočila do
výklenku. Hned jak dopadla, přeskočila saltem zpátky na sloup, vytáhla zbraně
a zastřelila gorilu, která ve výklenku pobíhala. Pak se tam vrátila a na
podstavci sebrala třetí olověnou cihlu "Lead Bar". Přeskočila zpátky na
nejbližší sloup, otočila se doprava a tak, aby nedopadla na trny dole,
seskočila na podlahu místnosti. Vyběhla z místnosti ven a naposledy se vrátila
k pákám.

4) Vrátila prostřední páku do původní polohy a první páku úplně vlevo
přehodila dolů ( U W W W U ). Známou cestou vyběhla ze stavby a vešla do
chodby za otevřenými dveřmi v protějším výklenku. Jakmile z místnosti na konci
vyběhl lev, zastřelila ho. Tím si připravila vše co měla a šla dál.

Vyšla zpátky do haly a vydala se "pozlatit cihly", což byl poslední její úkol.
Průchodem vyběhla z haly, sestoupila po schodech, okolo mrtvého krokodýla se
dostala do místnosti s bazénem, kterou přeběhla rovně do protější chodby. Tou
seběhla k otevřené mříži do zahrady. Nejdříve zastřelila dvě gorily v zahradě.
Potom vlevo od otevřené mříže přešla po prvním záhonu v místech, kde stojí dva
stromy za sebou až ke zdi, kde našla skrytou páku. Jejím přehozením otevřela
další mříže v té samé zdi, uprostřed zahrady. Tou prošla do druhé části
zahrady. V cestičce mezi keři proskočila zavírající se ocelové čelisti, aby se
dostala do malé zahrádky, kde posbírala po zemi rozházené náboje do
brokovnice, Magnum pistolí a lékárničku. [Sekret 3]

Opět okolo čelistí se vrátila se do sousední zahrady. Vlevo měla podestu
podepřenou šesti sloupy. Přešla k jejímu pravému rohu a vytáhla se nahoru, kde
nejprve sebrala lékárnu. Přeběhla rovně přes podestu do tmavého průchodu
a klikatou chodbičkou se dostala do jeskyně s torzem sochy krále Midase.
Postavila se těsně vedle kouzelné kamenné ruky a použila všechny tři olověné
cihly "Lead Bar" jednu po druhé, čímž je přeměnila na cihly zlaté "Gold Bar".
S nimi se vrátila do zahrady. Po schodech, přes místnost s bazénem, po
schodech nahoru a přes halu se vrátila do posledně otevřených dveří, kde
předtím zastřelila posledního lva. Chodbou vstoupila do místnosti, ve které po
schodech vystoupala až pod strop, průchodem vyšla až na ochoz se zábradlím,
kde za ústředním sloupem našla náboje brokovnice. Seběhla po schodech
k prvnímu průchodu vpravo a po schodech za ním sestoupila dolů. Ve třech
výklencích zasunula do tří schránek tři zlaté cihly, čímž si otevřela velkou
bránu v pravé stěně. Otevřenou bránou prošla do šikmé chodby, kterou sjížděla
dolů.

8) CISTERN (Pickups-28, Kills-34, Secrets-3)

Lara seskočila do spodní místnosti, kde zabila krysu. Protlačila kamenný blok
ve zdi do sousední místnosti, přisunula si ho k pravé zdi pod páku, vylezla na
něj a páku přehodila. Tím si otevřela dveře v rohu, odkud vyběhly další dvě
krysy, které zastřelila. Páka otevřela i poklop v podlaze. Lara si nejdříve
došla za otevřené dveře pro lékárnu a potom se otevřeným poklopem v rohu
spustila do spodní místnosti. Z té pak vyšla na most, došla až k jeho okraji
a postřílela na zemi dvě běhající krysy a v bazénu dva krokodýly. Nyní se
rozhlédla po okolí, aby zjistila, že se ocitla se v hale plné mostů, převisů
a plošinek. Vrátila se k zábradlí u v chodu, odkud přeskočila na kamenný sloup
vpravo a ihned zastřelila další krysu. Našla si prasklinu ve zdi napravo,
přeručkovala doleva nad výstupek, kam si seskočila pro náboje do brokovnice.
Zachytila se pokračující praskliny a ručkovala až do místa, kde se mohla
vytáhnout nahoru. Vylezla nahoru, otočila se doprava a opět vylezla nahoru,
doběhla až na opačný konec této římsy, kde našla první klíč "Rusty Key". S tím
se vrátila zpátky na opačný konec, slezla dolů a spustila se na cihlový můstek
pod sebou. Došla k šedivému sloupu, vylezla na něj a přeskočila na balkón
s kamenným zábradlím. Vystoupila po schodech do místnosti s podlahou z roštů,
kde ve vodě pod podlahou plavaly dvě krysy. Opět Laru napadl střelec, kterého
zahnala střelbou na útěk. Nyní vylezla na kamenný blok vpravo od vchodu,
udělala čelem vzad a přes další kamenné zídky (stěnu s vchodem měla po levé
ruce) se dostala na podestu u protější stěny, kde sebrala náboje do brokovnice
a lékárnu. Přes stejné zídky jako prve sem (zeď s vchodem tentokrát měla po
pravé ruce) se dostala do tmavého kamenného výklenku v protější zdi. Tady
sebrala lékárničku, otočila se doprava, přešla do tmavého koutu, otočila se
doleva a přes výstupky se vyšplhala až na hořejší zeď před šikminou. Tady
sebrala náboje do brokovnice, seskočila na šikminu, kousek po ní popojela,
odrazila se a zachytila se protější zídky, kam si vylezla sebrat další dvoje
náboje do brokovnice. [Sekret 1]

Seskočila zpátky na šikminu a přes další sjela dolů, kde přelezla přes zeď
vpravo do místnosti s podlahou z roštů. Páky si zatím nevšímala. Našla
chybějící desky v podlaze a tudy zastřelila obě krysy plavající ve vodě pod
podlahou. Když se jí to povedlo, seskočila do vody, našla pod hladinou otvor
ve stěně a zatopeným klikatým tunelem proplavala do sousední místnosti, kde
rychle vylezla na nejnižší schod. Odsud zastřelila další krysu, vystoupila na
nejvyšší schod, otočila se doleva a s rozběhem přeskočila k sloupu v protějším
rohu, vytáhla se na něj, opět se otočila doleva a obdobným způsobem se dostala
na poslední sloup, kde sebrala druhý klíč "Rusty Key". Na konci průchodu se
podívala doprava dolů, zastřelila tam dvě krysy, pak se pověsila rukama za
okraj výklenku, přeručkovala doleva a seskočila k mrtvým krysám. Na konci této
místnosti seskočila na šikminu, po které sjela dolů. Seskočila na plošinku
dole a po další šikmině sjela opět níž, popošla rovně a skočila do bazénu. Na
protější straně bazénu vpravo v tmavém koutu našla pod hladinou otvor ve zdi,
proplula jím do zatopeného tunelu, vlevo za rohem asi uprostřed plavala do
jeho snížené části, kde našla další náboje do Magnum pistolí. [Sekret 2]

Nyní vyplavala tunelem zpátky do bazénu, kde uprostřed mezi sochami vylezla na
břeh. Od šikminy vpravo vylezla na výstupek u zdi, z něho na plošinku nad
šikminou, otočila čelem k bazénu a přeskočila doleva na cihlový můstek.
Otočila se doleva a vytáhla se na výstupek k prasklině. Otočila se doprava,
vylezla na římsu u zdi a přeběhla na její opačný konec. Tam se spustila na
cihlový můstek vpravo, z jeho konce s rozběhem přeskočila na most vedle
zábradlí u vchodu, kde začínala. Přešla po něm doprava, přeskočila na druhou
část tohoto mostu, otočila se doleva a jako prve přeskočila k sloupu před
první zavřené dveře ve stěně. Vytáhla se nahoru a klíčem si odemkla zámek
vlevo. Otevřenými dveřmi vešla do vysoké místnosti, kde nejdříve zastřelila
dvě gorily. Potom vylezla na římsu nade dveřmi, otočila se a s rozběhem
přeskočila na protější římsu. Hned nato zahnala na útěk střelce, který běhal
dole pod římsou, na které Lara stála. Když se ho zbavila, opět s rozběhem
přeskočila k vyšší římse, vytáhla se na ni a sebrala zde lékárnu. Pak
přeskočila na poslední nejvyšší římsu. Ve výklenku v protější zdi pod
prasklinou viděla ležet náboje do Magnum pistolí. Aby se k nim dostala,
stoupla si levým bokem k výklenku, až na samý okraj římsy, udělala krůček
doprava a saltem doleva si pro náboje doskočila. Když je sebrala, s rozběhem
a přes zachycení se rukama okraje, se vrátila na nejvyšší římsu. Nyní již
s rozběhem přeskočila ke stěně, zachytila se praskliny v ní a přeručkovala do
průchodu doprava. Seskočila v sousední místnosti na zídku, sjela po první
šikmině na její spodní část, otočila se vpravo a s rozběhem přeskočila na
podestu u pravé stěny. Odsud seshora postřílela dva krokodýly lezoucí po zemi.

Seskočila na zem přešla k protější stěně a opatrně postupovala do nízké
chodbičky. Jakmile vylezl třetí krokodýl, tak ho zabila a postupovala
chodbičkou dál. Vlevo za rohem zastřelila krysu a uprostřed chodbičky sebrala
lékárnu. Vrátila se z chodbičky do místnosti, vylezla na sloup v levém rohu
a přeskočila podél stěny k podestě, na kterou se vytáhla. Pak se obdobným
způsobem dostala na podestu v rohu místnosti, otočila se doprava a opět
s rozběhem přeskočila podél zdi na další podestu. Z místa kam dopadla se
odrazila a dopadla na nižší podestu u zdi. Vlevo objevila prasklinu ve zdi,
kterou přeručkovala do výklenku vlevo, kam se pak vytáhla. Přehodila páku,
prošla otevřenými dveřmi, zastřelila krysu dole v nastražené pasti s trny,
kterou přeskočila na protější stranu. Mimo trny seskočila do chodbičky dole
a zastřelila v ní další krysu. Na konci chodbičky seskočila na sloup v rohu
další místnosti, zastřelila krysu běhající po zemi a prošla do vedlejší
místnosti. Tady nejdřív zabila další krysu a pak vystoupila na nejvyšší schod
vedle otvoru s vodou. Vytáhla se na horní podestu u zdi a z té na další vyšší
vpravo. Přešla na její opačný konec, otočila se doprava a přeskočila na nižší
podestu u zdi. Vylezla na její vyšší část v rohu, otočila se doprava a podél
stěny přeskočila na další, ze které se už dostala do výklenku v rohu, kde
přehodila páku. Ta otevřela dveře v rohu vlevo od otvoru s vodou. Přes
výstupky sestoupila na zem a ve výklenku za otevřenými dveřmi sebrala první
stříbrný klíč "Silver Key". Hned jak ho sebrala a vešla zpátky do místnosti,
musela zahnat střelce, který ji napadl. Pak skočila do otvoru s vodou
a plavala zatopeným klikatým tunelem. V jednom místě se mohla vynořit v další
místnosti. Vylezla na břeh a na horních dvou podestách pod stropem zastřelila
dvě krysy. Také si všimla páky pod jednou z nich. Opět skočila do vody
a vyplavala do hlavního bazénu. Místo, kde byl otvor kterým sem doplavala si
dobře zapamatovala propříště ! Známým místem mezi sochami vylezla na břeh,
podruhé se dostala na cihlový můstek, Po něm přešla k šedému sloupu napravo,
vylezla na něj a přeskočily na balkón se zábradlím. Vyšla po schodech do známé
místnosti s podlahou z roštů a v rohu našla páku, kterou přehodila. Tím
zaplnila hlavní halu vodou až do úrovně mostů. Vyšla ven, skočila do vody
a přeplavala halu k protější stěně, kde vylezla před pravé dveře a odemkla si
je druhým "Rusty Key" klíčem. Za dveřmi skočila do vody, potopila se plavala
dolů, u trnů doleva, pak dolů, hned se otočila doprava, plavala nahoru, do
vedlejší zatopené místnosti, kde v levém rohu sebrala lékárničku. Otočila se
o 180ř, hned jak zahlédla zlatý klíč "Gold Key", tak ho sebrala a dveřmi
vlevo, které se samy otevřely plavala do hlavního bazénu. Tam co nejrychleji
vylezla na nejbližší most, aby zastřelila krokodýla, který ji pronásledoval.

Na mostě si stoupla vedle zábradlíčka, zády k obojím otevřeným dveřím a když
se podívala do vody, viděla na dně čtyři zamřížované kanály. V těch místech,
v levé zdi bazénu, byl otvor, kudy se dostala do zatopeného tunelu. Tímto
klikatým tunelem se dostala do místnosti, kde vyplavala mezi dvěma podestami,
s už mrtvými krysami. Na nich sebrala náboje do brokovnice a na druhé náboje
do brokovnice a lékárnu. Pod hladinou u této druhé podesty pak přehodila páku,
která otevřela dveře dole v rohu této místnosti. Lara se tam potopila
a sebrala ve výklenku za nimi druhý stříbrný klíč "Silver Key". Jakmile ho
sebrala, otevřely se druhé dveře, kterými proplavala do hlavní haly. Vyplavala
hned na hladinu a vylezla na podestu vlevo pod balkónem se zábradlím. Vytáhla
se nahoru, vyběhla po schodech a přede dveřmi vlevo zatlačila na kvádr se
znakem berana. Tak si odkryla vchod do tajné místnosti. Vešla dovnitř, stoupla
si zády k šikmině pod balkón se zábradlí a udělala salto vzad. Od šikminy se
odrazila a vyskočila na balkón, kde našla dvoje náboje do Magnum pistolí
a lékárnu. [Sekret 3]

Přes šikminu se vrátila na zem, vyšla ven a ve výklenku vlevo, použila oba
stříbrné klíče do dvou po sobě jdoucích zámků u dveří. Prošla do vysoké
místnosti se zamčenou bránou. Přes sloup u pravé stěny se dostala na římsu nad
vchodem, připravila si zbraně a přeskočila s rozběhem do protějšího výklenku
nad zamčenou bránu. Nejdříve zastřelila gorilu schovanou ve stínu za rohem
vlevo, pak použila do zámku zlatý klíč a přeskočila zpátky na římsu nad
vchodem. Odsud zastřelila dva lvy, kteří přiběhli z vedlejší prostorné
místnosti. Seskočila dolu, proběhla bránou a bez zastavení běžela rovně až ke
kvádrům u protější zdi. Tady udělala čelem vzad, sestoupila o dva stupínky
dolů, na nejnižší část podlahy. Našla druhou nestabilní podlážku vpravo,
přeběhla ji a když se propadla, našla na dně lékárničku. Vylezla ven z díry,
došla k páce na kvádru a přehodila ji. Hned vyšplhala nahoru na kvádr, odkud
postřílela tři lvy, kteří sem vběhli právě otevřenými dveřmi. Když se jí to
povedlo, obešla kvádr s pákou doprava a vytáhla druhý kamenný kvádr ven,
přesunula ho do vedlejší místnosti a přehodila páku v rohu. Sice se zavřely
dveře, ale Lara se přes přisunutý kvádr vyšplhala na horní podestu, vešla
průchodem na podestu pod stopem sousední místnosti, kde nejdříve zastřelila
poslední dvě krysy. Nyní již mohla posbírat lékárnu i dvoje náboje do Magnum
pistolí. U nich se pověsila rukama za okraj podesty a seskočila dolů. Opět
oběhla kvádr s pákou, kde v místě, odkud vytáhla kvádr našla kolmou šachtu
dolů, s vodou na dně. Lara se sice rozkřičela když se do ní vrhla, ale bez
úhony přešla dál.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama